Cuti Bersalin

Ketentuan Mengajukan Cuti Bersalin

 1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin
 2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
 3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
 4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

  Selengkapnya: Cuti Bersalin

Cuti Besar

Ketentuan Cuti Besar

 1. Cuti Besar dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
 2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan
 3. Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama/Ibadah Haji.
 4. apabila ada kepentingan dinas yang mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) Tahun.
 5. selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

  Selengkapnya: Cuti Besar

Cuti Di Luar Tanggungan Negara

 Ketentuan Cuti diluar tanggungan Negara :

 1. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjadlankan CLTN berkewajiban: 
 2. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya 
 3. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS 
 4. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi. 
 5. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan  sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir. 

  Selengkapnya: Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Cuti Karena Alasan Penting

 Ketentuan Mengajukan Cuti Alasan Penting :

 

 1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting.
 2. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 3. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hokum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
 4. Melangsungkan perrkawinan yang pertama.
 5. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
 6. Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
 7. Selama menjalankan cuti , PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Syarat Mengajukan Cuti Alasan Penting

 1. Permohonan cuti dari yang bersangkutan ditandatangani atasan
 2. SK terakhir
 3. Masing-masing rangkap 2 (dua)